Virtuemart Extensions
košík je prázdný

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

CNM textil a.s.

I. Rozsah platnosti

1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) mají charakter obchodních podmínek dle ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku) konkretizují jednotlivá práva a povinnosti smluvních stran při prodeji a úpravě textilních výrobků, jestliže prodávajícím nebo zhotovitelem úprav textilních výrobků je společnost CNM textil a.s., se sídlem Baška č.p. 425, PSČ 739 01, IČ: 25380869 (dále jen CNM).

2.      Tyto VOP jsou platné a účinné jen za předpokladu, že kupující respektive objednatel byl s nimi seznámen a tyto akceptoval nebo, že s nimi byl seznámen a tyto akceptoval v předcházejícím obchodním případu ve kterém došlo ke vzniku závazkového vztahu s CNM. Akceptace obchodních podmínek je provedena tím, že kupující (objednatel) ve smlouvě, nebo ten kdo pro kupujícího (objednatele) převezme od CNM odevzdávanou věc, v jiné listině dokládající závazkový vztah mezi CNM a kupujícím respektive objednatelem (objednávka, výdejka ze skladu,dodací list, faktura apod.) podpisem na této listině potvrdí, že byl s VOP seznámen a tyto akceptoval. V případě, že kupující (objednatel) se s VOP seznámil a tyto akceptoval v předcházejících obchodních případech, má se za to, že se s VOP seznámil a tyto akceptoval i u každého dalšího obchodního případu, pokud písemně před převzetím odevzdávané věci nedoručí CNM svůj nesouhlas. Kupujícím vyjádřená forma akceptace VOP znamená, že byl s VOP seznámen před uzavřením kupní smlouvy. Platné a účinné VOP jsou veřejně přístupné na www.cnm.cz a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy či smlouvy o dílo.

3.      VOP jsou nedílnou součástí právních jednání, prostřednictvím kterých je realizován prodej nebo úprava textilních výrobků dodávaných nebo upravovaných CNM. Odchylky od VOP či přímo vyloučení těchto VOP pro sjednaný závazkový vztah mezi CNM a protistranou jsou platné pouze tehdy, pokud jsou v uzavřené kupní smlouvě respektive ve smlouvě o dílo (dále jen smlouva) tyto skutečnosti výslovně písemně ujednány.

4.      Právní vztahy neupravené smlouvou nebo těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky.


II. Uzavření smlouvy

1.      K uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo dochází způsoby a formami uvedenými v obecně závazných právních předpisech. Písemný návrh na uzavření smlouvy předložený kupujícím (objednatelem) (dopisem, dálnopisem, faxem, telegramem, příp. elektronickými zařízeními, které umožňují zachycení obsahu právních jednání a určení osoby, která toto právní jednání učinila) potvrdí CNM rovněž písemnou formou kupujícímu (objednateli), a to ve lhůtě uvedené v nabídce a není-li lhůta uvedena pak v době přiměřené povaze navrhované smlouvy a rychlosti prostředků, jež navrhovatel použil pro zaslání nabídky. Pokud se CNM k návrhu smlouvy nevyjádří ve výše uvedených lhůtách, smlouva nevznikne a kupující (objednatel) není svým návrhem dále vázán.

2.      Pokud CNM provede v návrhu předloženém kupujícím (objednatelem) jakékoliv změny mající charakter dodatku, výhrady, omezení nebo jiné změny považuje se takovýto projev za odmítnutí nabídky kupujícího a tento projev CNM je zcela novou nabídkou. Smlouva vznikne teprve okamžikem kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti. Zrušení sjednané smlouvy musí být provedeno písemnou formou.

III. Forma a náležitosti smlouvy

 

1.      Forma smlouvy je dána platným právním předpisem České republiky upravujícím závazkové vztahy příslušným pro uvedený smluvní typ. U smlouvy musí být sjednány alespoň její podstatné náležitosti.

Za podstatné náležitosti kupní smlouvy se při tom považuje dojde-li k dohodě o:

-         předmětu plnění (určení zboží), včetně jeho technické specifikace a množství,

-         kupní ceně,

-         době plnění, resp. termínu dodávky,

-         místě plnění, popř. místě určení, je-li odlišné od místa plnění,

-         platební podmínky.

Za podstatné náležitosti smlouvy o dílo se při tom považuje dojde-li k dohodě o:

-         vymezení díla (popřípadě předmětu díla),

-         určení ceny za dílo,

-         době plnění,

-         místě plnění, popř. místě určení, je-li odlišné od místa plnění,

-         platební podmínky

Shoda na těchto podstatných náležitostech je základním předpokladem vzniku smlouvy. Není-li mezi CNM a kupujícím (objednatelem) shoda na těchto podstatných náležitostech pak smlouva uzavřena nebyla.

 

2.      Má-li být návrh smlouvy předložený kupujícím (objednatelem) považován za platný je nezbytné, aby návrh smlouvy obsahoval tyto další údaje:

-         identifikaci kupujícího (objednatele), tj. obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení včetně sídla peněžního ústavu, čísla účtu a kódu banky a v případě naplnění zákonných podmínek i číslo účtu a kódu banky zveřejněných stanoveným způsobem prostřednictvím orgánu státní správy včetně označení a podpisu oprávněné osoby;

-         přesnou specifikaci předmětu smlouvy;

-         akceptaci platných a účinných VOP CNM.

3.      Pokud nedošlo k uzavření smlouvy v písemné formě, vydá CNM kupujícímu (objednateli) potvrzení o obsahu smlouvy (obchodní potvrzovací dopis). V případě, že došlo k uzavření smlouvy mezi CNM jako podnikatelem a osobou, která podnikatelem není potvrdí obsah smlouvy CNM jako prodávajícímu či zhotoviteli nepodnikající smluvní strana jako kupující či objednatel.

 

IV. Dodací podmínky

1.      Doklady, které jsou potřebné k převzetí přepravovaného objednaného zboží či zhotoveného díla (dále jen zboží) nebo při vývozu zboží do zahraničí k jeho proclení, je prodávající (zhotovitel) povinen odevzdat CNM v místě placení kupní ceny (ceny za dílo), pokud k odevzdání má dojít při tomto placení, jinak v sídle nebo místě podnikání, případně v bydlišti kupujícího (objednatele). Doklady odevzdá CNM kupujícímu (objednateli) včas tak, aby kupující (objednatel) mohl se zbožím volně nakládat nebo převzít přepravované zboží v době, kdy toto dorazí do místa plnění nebo určení, nebo v případě vývozu zboží aby toto mohlo být bez zbytečného odkladu procleno.

2.      Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a ani ve smlouvě není jinak uvedeno platí, že k splnění závazku CNM a vzniku jeho práva účtovat dohodnutou cenu dochází dnem, kdy bylo zboží odevzdáno prvému dopravci k přepravě, přičemž dodávka musí být označena jako zásilka pro kupujícího.

3.      Při dohodnutém vlastním odvozu zboží kupujícím (objednatelem) je kupující (objednatel) povinen odebrat toto zboží ze sídla CNM, popř. jiného dohodnutého místa poté, kdy CNM kupujícímu (zhotoviteli) oznámí, že zboží je připraveno k odběru, a to ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení. Pokud v této lhůtě kupující zboží neodebere, považuje se dodávka zboží následující den za věc odevzdanou kupujícímu a CNM je po marném uplynutí této lhůty oprávněn vyúčtovat kupujícímu dohodnutou kupní cenu. CNM je rovněž v případě prodlení kupujícího s odebráním objednaného zboží podle vlastního uvážení oprávněn zajistit dopravu zboží na adresu sídla, popř. místa podnikání kupujícího na náklady kupujícího, nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Účinky odevzdání kupované věci kupujícímu nastávají způsoby uvedenými v zákoně. Pokud v této lhůtě kupující (objednatel) zboží neodebere, považuje se dodávka za splněnou a CNM je po marném uplynutí této lhůty oprávněn účtovat kupujícímu (objednateli) dohodnutou cenu. Nabude-li kupující vlastnické právo před odevzdáním věci má CNM až do odevzdání věci práva a povinnosti schovatele a je oprávněn požadovat po kupujícím (objednateli) zaplacení skladného za neodebrané zboží, a to v částce odpovídající obvyklému skladnému pro daný druh zboží za každý den prodlení kupujícího (objednatele) s jeho odebráním. Obdobně je CNM oprávněna postupovat pokud po dokončení díla objednatel dílo bezdůvodně nepřebere, přičemž CNM je oprávněna zboží zadržovat, dokud mu kupující (objednatel) neuhradí kromě dohodnuté ceny i hodnotu skladného podle předchozí věty. CNM v takovém případě neručí za vady zboží, kterým není možné zabránit při dostupném způsobu skladování (např. slehnutí materiálu apod.). CNM je rovněž v případě prodlení kupujícího (zhotovitele) s odebráním objednaného zboží podle vlastního uvážení oprávněna zajistit dopravu zboží na adresu sídla, popř. místa podnikání kupujícího (objednatele) na náklady kupujícího (objednatele), nebo je oprávněna od smlouvy odstoupit.

4.      Kupující (objednatel), který je fyzickou osobou - podnikatelem, je při osobním odběru objednaného zboží povinen předložit k prokázání své totožnosti živnostenský list (popř. jeho ověřenou kopii), občanský průkaz (popř. jemu na roveň postavený doklad totožnosti) a převzetí zboží, které je předmětem kupní smlouvy (smlouvy o dílo), je povinen písemně potvrdit prodávajícímu (zhotoviteli) připojením vlastnoručního podpisu na originál dokladu prokazujícího splnění dodávky (dodací list, přepravní list apod.) s uvedením, že se jedná o kupujícího (objednatele).

5.      Fyzická nebo právnická osoba pověřená kupujícím (objednatelem) odebrat zboží pro kupujícího (objednatele), popř. jejich pověřený zaměstnanec, je při odběru zboží povinna předložit a odevzdat prodávajícímu (zhotoviteli) zplnomocnění kupujícího (objednatele) k osobnímu odběru zboží určeného smlouvou a převzetí zboží písemně potvrdit vlastnoručním podpisem na originálu dokladu prokazujícího splnění dodávky (dodací list, přepravní list apod.) s uvedením, že se jedná o osobu zplnomocněnou kupujícím odebrat zboží.

6.      Pokud kupující (objednatel), resp. osoba jím pověřená, při osobním odběru zboží nesplní své povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 4 a 5 těchto VOP, CNM zboží v takovém případě této osobě nevydá a dále postupuje, jak je uvedeno v čl. IV. odst. 3 těchto VOP, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kupující (zhotovitel) je přitom povinen nahradit CNM škodu vzniklou porušením uvedených povinností.

7.      Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, jsou rozhodující jednotkou pro plnění a účtování běžně užívané měrné jednotky dodaného zboží. Plnění je přitom považováno za řádné, pokud se pohybuje v toleranci ± 5 % množství sjednaného ve smlouvě. Cena se vždy účtuje podle skutečně dodaného množství zboží.

8.      Pokud je CNM prováděna úprava textilií na základě smlouvy o dílo z materiálu dodaného objednatelem je tento povinen dodat zboží k úpravě v potřebném množství (ani větším ani menším), než je potřebné ke zhotovení mzdové práce. V tomto případě je termín dodání zboží určen až provedením písemného potvrzení objednávky zhotovitelem. Při pozdějším dodání zboží než dohodnutém má CNM právo buď posunout automaticky termín dodání upraveného zboží o příslušný počet dnů odpovídajících zpoždění, nebo odstoupit od smlouvy o dílo bez dalšího zdůvodnění. Nebude-li dohodnuto jinak, a to především s ohledem na kvalitu dodaného režného zboží, budou hotové výrobky dodány v jakostním třídění:

 

                                                                                                                     I.    II.   N   zbytky

tisk ložní                                                                                                    95   1   2   2

barvení lněných tkanin                                                                            94   1   3   2

 

-         toto jakostní třídění odpovídá min. úpravě l 000 m/variaci tisku. činí 500 m/odstín.

-         při nižším množství úpravy se jakostní třídění upravuje na konkrétní odběr

 

V ceně za dílo jsou zahrnuty slevy za dodávky nižších jakostních tříd, pokud jejich rozsah nepřekročí množství výše uvedené.

 

V. Platební podmínky

1.      Kupující (objednatel) je povinen zaplatit za zboží kupní cenu (cenu za zhotovení díla). Výše ceny je sjednána ve smlouvě. Výše ceny se uvádí rovněž na jiných listinách prokazujících uzavření kupní smlouvy či smlouvy o dílo (písemná objednávka, faktura apod.).

2.      Právo CNM účtovat kupní cenu či cenu za zhotovení díla vzniká dnem splnění jeho závazku dodat zboží či dokončit dílo (viz ust. čl. IV. odst. 2 a 3).

3.      CNM je oprávněna fakturovat kupujícímu (objednateli) i částečné dodávky zboží (díla), pokud byly částečné dodávky zboží či díla dohodnuté ve smlouvě (uvedeny v objednávce apod.). Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, je podkladem pro úhradu ceny faktura, která je zároveň daňovým dokladem.

4.      Kupující (objednatel) se zavazuje uhradit CNM smluvní pokutu ve výši 0,1 % kupní ceny (včetně DPH) či ceny za zhotovení díla (včetně DPH) za každý den prodlení, pokud neuhradí CNM kupní cenu (cenu za zhotovení díla) ve lhůtě splatnosti určené fakturou v souladu se smlouvou, popř. těmito VOP. Kupující (objednatel) se zavazuje uhradit CNM též náhradu škody. V případě, že došlo k ujednání smluvní pokuty nemá věřitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, kdekterému se smluvní pokuta vztahuje.

5.      Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, jsou všechny faktury splatné do 14-ti dnů ode dne jejich vystavení.

6.      Kupní cena respektive cena za zhotovení díla se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na účet CNM. Pokud CNM dodá větší množství zboží, než jak bylo mezi smluvními stranami dohodnuto (s přihlédnutím k ust. čl. IV. odst. 7 těchto VOP), je smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže jej kupující bez zbytečného odkladu odmítl. Kupující (objednatel) je vždy povinen zaplatit za takové množství zboží, jaké skutečně přijal.

7.      Strany si výslovně sjednávají, že veškeré neuhrazené závazky kupujícího (objednatele), bez ohledu na sjednanou splatnost, se stávají splatnými dnem podání insolvenčního návrhu, nebo vstupem kupujícího (objednatele) do likvidace.

8.      Kupující (objednatel) nesmí bez předchozího písemného souhlasu CNM přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoliv svojí povinnost nebo právo vyplývající ze smlouvy nebo jejich části.

9.      Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu CNM dále započíst jakoukoliv svoji pohledávku vůči CNM proti jakékoliv jeho pohledávce.

 

VI. Práva z vadného plnění a náhrada škody

1.      Práva z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy s tím, že oznámení vady zboží kupujícím (objednatelem ) CNM (reklamace) se považuje za včasné, pokud je kupující (objednatel) uplatní u zjevných vad do 15-ti dnů ode dne dodání zboží do místa určení a u ostatních vad ihned poté, kdy je kupující (objednatel) zjistí. Na veškeré zboží, které je předmětem koupě nebo na provedené úpravy (dílo) , poskytuje CNM záruku po dobu 24-ti kalendářních měsíců, není-li mezi smluvními stranami sjednána doba delší.

2.      Vadu spočívající v množství zboží je kupující oprávněn uplatnit (reklamovat) jen v případě, že skutečně dodané množství nemá charakter přebytku dle platných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rozdíl v množství musí přitom kupující prokázat způsobem s platností úředního vážení.

3.      Pokud kupující (objednatel) uplatní vady dodaného zboží u prodávajícího (zhotoviteli) dálnopisem, telegraficky, faxem nebo elektronickými prostředky, musí následovat písemné potvrzení této reklamace dopisem.

4.      Reklamace musí přitom obsahovat alespoň:

-         identifikaci smlouvy (objednávky, faktury apod.); pokud se reklamace týká pouze jedné nebo několika z provedených částečných dodávek, musí reklamace dále obsahovat identifikaci té částečné dodávky, které se reklamace týká, zejména označením čísla potvrzené objednávky, čísla dodacího listu apod.,

-         popis vady nebo přesné označení, jak se vada projevuje,

-         počet vadných kusů zboží, popř. jiné určení množství zboží stiženého vadou,

-         originální visačky, jež jsou umístěny na každém kusu metrového textilu.

 

5.      Kupující má v případě vadného plnění, které podstatným způsobem porušuje smlouvu, právo:

-         na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo chybějící věci, neb

-         na odstranění vady opravou zboží, nebo

-         na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

-         odstoupit od smlouvy.

Volbu práva je kupující povinen sdělit prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

V případě vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy má kupující právo:

-         na odstranění vady, nebo

-         na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.      Reklamované zboží musí být skladováno odděleně od ostatního zboží až do ukončení reklamace a jakákoliv dispozice s tímto zbožím, která by mohla ztížit nebo znemožnit prověření reklamovaných vad, je bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nepřípustná. Po uplatnění reklamace je kupující povinen umožnit prodávajícímu provedení kontroly stavu reklamovaného zboží z hlediska existence reklamované vady a oprávněnosti uplatněné reklamace. Při porušení těchto povinností kupujícím bude prodávající považovat reklamaci za neopodstatněnou.

7.      Volbu mezi jednotlivými nároky z vad zboží je kupující povinen provést již ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Zvolené právo již nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí bylo-li kupujícím zvoleno právo opravy vady a tato vada se ukáže jako neopravitelná.

 

VII. Prorogační doložka

 

1.      Kupující (objednatel) a CNM se v souladu s ustanovením § 89a zák.č. 99/1963 Sb. v planém znění dohodli, že místně příslušným soudem je soud příslušný dle sídla společnosti CNM.

2.      Kupující (objednatel) vznikem kupní smlouvy respektive smlouvy o dílo, jejichž nedílnou součástí jsou tyto VOP souhlasí s dohodou o odlišné místní příslušnosti soudu.

 

VIII. Závěrečná ujednání

 

1.      Kromě zákonných důvodů má prodávající právo odstoupit od KS:

a)        Pokud CNM po uzavření smlouvy obdrží důvěryhodnou informaci nasvědčující tomu, že kupující (objednatel) se stal insolventní, tj. např.: zvlášť závažné zhoršení jeho majetkových poměrů, zastavení plateb, konkurzní nebo vyrovnací řízení, vstup do likvidace, nepříznivé změny vlastnických a účastnických poměrů a pod., je CNM oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny (ceny za zhotovení díla) předem nebo odstoupit od smlouvy nebo plnění odmítnout a požadovat náhradu škody vzniklé nesplněním smlouvy.

b)       CNM je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvní povinnosti kupujícím (objednatelem). Podstatným porušením smluvní povinnosti kupujícím (objednatelem) se přitom rozumí zejména prodlení kupujícího (objednatele) s placením za dodané zboží, a to včetně dodávek částečných, pokud je smlouva umožňuje. V případě odstoupení od smlouvy CNM z tohoto důvodu je kupující (zhotovitel) povinen uhradit CNM prokazatelně vzniklé náklady vynaložené prodávajícím na splnění smluvní povinnosti CNM a další škody CNM v této souvislosti vzniklé, a to do 30-ti dnů ode dne obdržení vyúčtování shora uvedených nákladů a škod. K zrušení smlouvy v tomto případe, jakož i v případě uvedeném v čl. IV. odst. 3 těchto VOP dochází na základě písemného oznámení CNM kupujícímu (objednateli) o odstoupení od smlouvy.

2.      Kupující (objednatel) se zavazuje písemně oznámit CNM:

a)        zánik kupujícího (objednatele) bez likvidace s uvedením, na který subjekt došlo k přechodu práv a závazků ze smlouvy včetně uvedení všech údajů, kterými je kupující (objednatel) identifikován ve smlouvě a to do 15-ti dnů ode dne rozhodnutí příslušného orgánu společnosti o zrušení společnosti bez likvidace

b)       změnu bankovního spojení uvedeného ve smlouvě, jakož i jiných údajů, jimiž je kupující (objednatel) ve smlouvě identifikován.

3.      Smluvní strany sjednávají ve smyslu platné právní úpravy, že kupující (objednatel) je oprávněn zrušit uzavřenou smlouvu zaplacením odstupného. Výše odstupného v takovém případě činí:

a)        30 % ceny zboží podle dohodnuté ceny, pokud zboží nebylo doposud vyrobeno,

b)       80 % ceny zboží podle dohodnuté ceny, pokud zboží již bylo vyrobeno.

V případě zrušení uzavřené smlouvy podle tohoto ujednání se smlouva zrušuje od samého počátku, a to dnem, kdy kupující (objednatel) oznámí CNM, že svého práva podle tohoto ujednání využívá a zaplatí odstupné v částce výše uvedené. Za den zaplacení odstupného se přitom považuje den, ve kterém bylo odstupné ve výši podle tohoto ujednání připsáno na účet prodávajícího.

4.      Kupující (objednatel) je oprávněn vyvézt zakoupené zboží (zhotovené dílo) mimo území České republiky jen po dohodě s prodávajícím, (zhotovitelem), popř. s jeho písemným souhlasem. Kupující (objednatel) není oprávněn bez předchozí dohody s CNM vyvézt zboží, které je předmětem koupě (předmětem díla), mimo území ČR ani samostatně, ani ve spojení s jinými výrobky, a to ani prostřednictvím třetích osob. Splnění této povinnosti ze strany odběratelů kupujícího (objednatele) je kupující (objednatel) povinen ve vztahu k těmto odběratelům smluvně zabezpečit. Škodu porušením povinnosti podle tohoto odstavce vzniklou je kupující (objednatel) povinen prodávajícímu (zhotoviteli) uhradit v plném rozsahu.

5.      Při časovém prodlení CNM s dodáním zboží má kupující (objednatel) právo požadovat na CNM tyto smluvní pokuty:

-         při prodlení do 5-ti dní se smluvní pokuta neplatí

-         při prodlení od 5-ti do 30-ti dní 0,5 % z kupní ceny nedodaného zboží,

-         při prodlení nad 30 dní 2,5 % z kupní ceny nedodaného zboží.

Tyto sankce je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího nejpozději do čtyř kalendářních měsíců od data splnění smlouvy.

6.      Všeobecné obchodní podmínky společnosti CNM textil a.s. nabývají platnosti a účinnosti dnem 12..2. 2014.

 

 

V Bašce dne 12. února 2014

 

CNM textil a.s.

předseda představenstva

Ing. Jaroslav Zachariáš